بازدید اعضای مجموعه «اسلام غرب پاریس» از دانشگاه تهران (۱۳۸۱)

تاریخ برگزاری : ۱۷ تیر ۱۳۹۹ وقایع تاریخی دانشگاه