گشایش آزمایشگاه ملی نقشه‌برداری مغز در دانشگاه تهران (۱۳۹۵)

تاریخ برگزاری : ۱۱ مرداد ۱۳۹۹ وقایع تاریخی دانشگاه