موافقت آموزش عالی با تأسیس پژوهشکده تاریخ علم دانشگاه تهران (۱۳۷۵)

تاریخ برگزاری : ۱۲ آذر ۱۳۹۹ وقایع تاریخی دانشگاه