گشایش مسجد دانشگاه تهران (۱۳۴۵)

تاریخ : ۲۲ مهر ۱۴۰۰