اعطای دکتری افتخاری در رشته علوم‌سیاسی به جواهر لعل‌نهرو، نخست وزیر هند (۱۳۳۸)

تاریخ برگزاری : ۲۸ شهریور ۱۳۹۹ وقایع تاریخی دانشگاه