ربات انسان‌نمای سورنا ۲ در دانشگاه تهران ساخته شد(۱۳۸۹)

تاریخ برگزاری : ۱۲ تیر ۱۳۹۹ وقایع تاریخی دانشگاه