دیدار دکتر "مبارک محمد علی المجذوب"، وزیر آموزش عالی سودان با رییس دانشگاه تهران (۱۳۸۲)

تاریخ برگزاری : ۱۱ تیر ۱۳۹۹ وقایع تاریخی دانشگاه