احداث ساختمان دانشگاه تهران (۱۳۱۳)

تاریخ : ۰۳ تیر ۱۴۰۰