بازدید هیأت عالی رتبه آموزش عالی عربستان سعودی از دانشگاه تهران (۱۳۸۰)

تاریخ برگزاری : ۰۵ خرداد ۱۳۹۹ وقایع تاریخی دانشگاه