تبدیل منزل مسکونی استاد دکتر سید جعفر شهیدی به موزه (۱۳۸۷)

تاریخ : ۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۰