اعطای درجه دکتری افتخاری و لباس استادی دانشکده حقوق به آقای دکتر" آدنائر"، صدراعظم آلمان (۱۳۳۶)

تاریخ برگزاری : ۱۰ فروردین ۱۳۹۹ وقایع تاریخی دانشگاه