افتتاح راکتور اتمی (۱۳۴۶)

تاریخ : ۰۴ آذر ۱۴۰۱

این مرکز اتمی با حضور دکتر جهانشاه صالح، رئیس وقت دانشگاه و دکتر آزاد، رئیس مرکز اتمی، افتتاح شد. فضایی که در دانشگاه به طرح راکتور اتمی اختصاص داده شد، ۲۸ هزار متر مربع بود. هسته فعالیت‌های علمی مرکز اتمی دانشگاه تهران را راکتور اتمی تشکیل می‌دهد. این مرکز اکنون در سازمان انرژی اتمی فعالیت می‌کند.