اولین جلسه هیأت نظارت ارزیابی و تضمین کیفیت آموزش عالی استان تهران برگزار شد. رئیس دانشگاه تهران، ریاست هیأت نظارت ارزیابی و تضمین کیفیت آموزش عالی استان تهران را برعهده دارد. (۱۴۰۰)

تاریخ : ۱۵ مرداد ۱۴۰۱