تظاهرات در محوطه دانشگاه تهران (۱۳۵۶)

تاریخ : ۰۲ تیر ۱۴۰۱