تأسیس مرکز تحقیقات اتمی (۱۳۳۷)

تاریخ : ۰۲ تیر ۱۴۰۱

این مرکز تنها مرکز پژوهشی و آموزشی در زمینه دانش و تکنولوژی اتمی در کشور است که به منظور اجرای پژوهش‌های علمی در رشته‌های گوناگون علوم و فنون اتمی و بهره‌برداری انرژی اتمی تأسیس شده است. این مرکز در انتهای کارگر شمالی واقع شده است.