امضاء تفاهم‌نامه همکاری میان دانشگاه دولتی چلیابینسک روسیه با دانشکده مطالعات جهان دانشگاه تهران (۱۳۹۸)

تاریخ برگزاری : ۲۳ تیر ۱۳۹۹ وقایع تاریخی دانشگاه