تقسیم اراضی امیرآباد بین معلمان و استادان دانشگاه تهران(۱۳۳۳)

تاریخ برگزاری : ۲۵ دی ۱۳۹۹ وقایع تاریخی دانشگاه