تقسیم اراضی امیرآباد بین معلمان و استادان دانشگاه تهران(۱۳۳۳)

تاریخ : ۲۵ دی ۱۳۹۹