شروع امتحانات میان‌ترم نیمسال دوم سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹

تاریخ برگزاری : ۲۱ فروردین ۱۴۰۰ تقویم آموزشی