شروع امتحانات میان‌ترم نیمسال دوم سال تحصیلی ۱۴۰۰-۱۳۹۹

تاریخ : ۲۸ فروردین ۱۴۰۰