هیات امنا

اعضای هیأت امنا بر اساس استقلال دانشگاه‌ها و قانون تشکیل هیأت‌های امنای دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی عبارتند از: وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، رئیس دانشگاه، ۴ تا ۶ تن از شخصیت‌های علمی و فرهنگی یا اجتماعی کشور که نقش مؤثری در توسعه و گسترش دانشگاه داشته باشند و رئیس یا نماینده سازمان مدیریت و برنامه ریزی.

اهم وظایف و اختیارات هیات امنا چنین است:

تصویب آیین‌نامه‌های داخلی هیأت امنا، سازمان اداری و تشکیلات دانشگاه و مقررات استخدامی اعضای هیأت علمی، بودجه پیشنهادی، بودجه تفصیلی حساب‌ها و ترازنامه سالانه دانشگاه، نحوه وصول درآمدهای اختصاصی و مصرف آن، تعیین و نحوه اداره واحدهای تولیدی، خدماتی، کارگاهی، بهداشتی و درمانی، میزان پرداخت حق‌التحقیق، حق‌التألیف و نظایر آن، پیشنهاد میزان فوق‌العاده‌های اعضای هیأت علمی و غیر هیأت علمی و بررسی گزارش دانشگاه که از طرف ریاست دانشگاه ارائه می‌گردد.

موضوعات پیشنهادی قبل از طرح در هیأت امنا، در کمیسیون دائمی مرکب از رئیس دانشگاه، یک تن از معاونان یا مشاوران وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، یک تن از متخصصان و صاحبنظران، نماینده سازمان مدیریت و برنامه ریزی و معاون اداری و مالی دانشگاه موردبررسی کارشناسی و تخصصی قرار می‌گیرد.

 

اعضای حاضر در جلسه (حقوقی و حقیقی):

 • دکتر محمد فرهادی، وزیر علوم, تحقیقات و فناوری و رئیس هیأت امناء
 • دکتر محمود نیلی احمدآبادی، رئیس دانشگاه تهران و دبیر هیأت امناء
 • دکتر رضا فرجی دانا، رئیس کمیسیون دائمی
 • دکتر عبدالرضا باقری، مشاور وزیر و رئیس مرکز هیأت‌های امناء و هیات‌های ممیزه
 • دکتر محمدباقر نوبخت، معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور
 • دکتر محمدرضا عارف، عضو هیأت امناء
 • مهندس بیژن نامدار زنگنه، عضو هیأت امناء
 • دکتر فرهاد رهبر، عضو هیأت علمی و عضو هیأت امناء
 • دکتر علی طیب‌نیا، عضو هیأت علمی و عضو هیأت امناء
 • دکتر عباس مصلی‌نژاد، عضو هیأت علمی و عضو هیأت امناء
 • محمدباقر قالیباف، عضو هیأت علمی و عضو هیأت امناء

 

سایر حاضران در جلسه:

 • دکتر سیدحسین حسینی، معاون آموزشی دانشگاه تهران
 • دکتر سعید یزدانی، معاون اداری و مالی دانشگاه تهران
 • دکتر محمد رحیمیان، معاون پژوهشی دانشگاه تهران
 • دکتر محمدجعفر صدیق دامغانی‌زاده، معاون برنامه ریزی و فناوری اطلاعات دانشگاه تهران
 • دکتر سیداحمدرضا خضری، مشاور رئیس و مدیرکل حوزه ریاست و روابط عمومی دانشگاه تهران

 

- نمایه تقویمی مصوبات هیات امنا

- صورت‌ جلسه چهارمین نشست عادی از دوره ششم هیأت امنای دانشگاه تهران (۱۳۹۵/۰۲/۲۱)
-صورت جلسه سومین نشست عادی از دوره ششم هیأت امنای دانشگاه تهران (۱۳۹۴/۱۲/۰۹)
- صورت جلسه دومین نشست عادی از دوره ششم هیأت امنای دانشگاه تهران (۱۳۹۴/۰۳/۳۱)
- صورت جلسه اولین نشست عادی از دوره ششم هیأت امنای دانشگاه تهران (۱۳۹۳/۰۹/۲۵)
- صورت مصوبات ششمین نشست از دوره پنجم هیات امنای دانشگاه تهران (۱۳۹۲/۱۲/۱۳)
- صورت جلسه پنجمین نشست از دوره پنجم هیات امنای دانشگاه تهران (۱۳۹۲/۰۴/۳۱)
- صورت جلسه چهارمین نشست از دوره پنجم هیات امنای دانشگاه تهران (۱۳۹۱/۰۵/۱۷)
- صورت جلسه سومین نشست از دوره پنجم هیات امنای دانشگاه تهران (۱۳۹۰/۰۶/۲۶)
- صورت جلسه دومین نشست از دوره پنجم هیات امنای دانشگاه تهران (۱۳۸۹/۰۸/۱۷)
- صورت جلسه اولین نشست از دوره پنجم هیات امنای دانشگاه تهران (۱۳۸۸/۱۱/۰۵)
- صورت جلسه بیستمین نشست از دوره چهارم هیات امنای دانشگاه تهران (۱۳۸۸/۰۴/۲۳)
- صورت جلسه هفدهمین نشست از دوره چهارم هیات امنای دانشگاه تهران (۱۳۸۶/۰۹/۱۷)
- صورت جلسه شانزدهمین نشست از دوره چهارم هیات امنای دانشگاه تهران (۱۳۸۶/۰۹/۱۰)
- صورت جلسه پانزدهمین نشست از دوره چهارم هیات امنای دانشگاه تهران (۱۳۸۶/۰۵/۲۸)
- صورت جلسه چهاردهمین نشست از دوره چهارم هیات امنای دانشگاه تهران (۱۳۸۶/۰۱/۲۹)
- صورت جلسه سیزدهمین نشست از دوره چهارم هیات امنای دانشگاه تهران (۱۳۸۵/۰۹/۱۴)
- صورت جلسه دوازدهمین نشست از دوره چهارم هیات امنای دانشگاه تهران (۱۳۸۵/۰۶/۰۷)
- صورت جلسه یازدهمین نشست از دوره چهارم هیات امنای دانشگاه تهران (۱۳۸۵/۰۴/۱۱)
- صورت جلسه دهمین نشست از دوره چهارم هیات امنای دانشگاه تهران (۱۳۸۴/۱۲/۱۶)
- صورت جلسه نهمین نشست از دوره چهارم هیات امنای دانشگاه تهران (۱۳۸۴/۱۰/۲۰)
- صورت جلسه هشتمین نشست از دوره چهارم هیات امنای دانشگاه تهران (۱۳۸۴/۰۶/۲۳)
- صورت جلسه هفتمین نشست از دوره چهارم هیات امنای دانشگاه تهران (۱۳۸۴/۰۳/۱۸)
- صورت جلسه ششمین نشست از دوره چهارم هیات امنای دانشگاه تهران (۱۳۸۳/۱۲/۲۶)
- صورت جلسه پنجمین نشست از دوره چهارم هیات امنای دانشگاه تهران (۱۳۸۳/۱۱/۱۷)
- صورت جلسه چهارمین نشست از دوره چهارم هیات امنای دانشگاه تهران (۱۳۸۳/۱۰/۲۳)
- صورت جلسه سومین نشست از دوره چهارم هیات امنای دانشگاه تهران (۱۳۸۳/۰۶/۲۴)
- صورت جلسه دومین نشست از دوره چهارم هیات امنای دانشگاه تهران (۱۳۸۳/۰۴/۰۲)
- صورت جلسه اولین نشست از دوره چهارم هیات امنای دانشگاه تهران (۱۳۸۲/۱۲/۱۶)
- صورت جلسه هفتمین نشست از دوره سوم هیات امنای دانشگاه تهران (۱۳۸۲/۰۷/۲۸)
- صورت جلسه ششمین نشست از دوره سوم هیات امنای دانشگاه تهران (۱۳۸۲/۰۵/۱۳)
- صورت جلسه پنجمین نشست از دوره سوم هیات امنای دانشگاه تهران (۱۳۸۱/۰۴/۲۲)
- صورت جلسه چهارمین نشست از دوره سوم هیات امنای دانشگاه تهران (۱۳۸۰/۱۱/۱۱)
- صورت جلسه سومین نشست از دوره سوم هیات امنای دانشگاه تهران (۱۳۷۹/۱۲/۰۲)
- صورت جلسه دومین نشست از دوره سوم هیات امنای دانشگاه تهران (۱۳۷۹/۰۳/۰۱)
- صورت جلسه اولین نشست از دوره سوم هیات امنای دانشگاه تهران (۱۳۷۸/۱۰/۰۱)
- صورت جلسه هفتمین نشست از دوره دوم هیات امنای دانشگاه تهران (۱۳۷۷/۱۰/۱۰)
- صورت جلسه ششمین نشست از دوره دوم هیات امنای دانشگاه تهران (۱۳۷۷/۰۳/۰۷)
- صورت جلسه پنجمین نشست از دوره دوم هیات امنای دانشگاه تهران (۱۳۷۶/۰۴/۱۱)
- صورت جلسه چهارمین نشست از دوره دوم هیات امنای دانشگاه تهران (۱۳۷۵/۱۱/۲۴)
- صورت جلسه دومین نشست از دوره دوم هیات امنای دانشگاه تهران (۱۳۷۴/۱۱/۱۴)