ساختار سازمانی و معاونتها

 

ریاست دانشگاه (دکتر محمود نیلی احمد آبادی)

 • اداره کل حوزه ریاست و روابط عمومی (دکتر سیداحمدرضا خضری)
 • اداره کل حراست (اسماعیل سلیمانی)
 • مرکز ارزیابی کیفیت (دکترنادر حقانی)
 • مدیریت گزینش دانشگاه (دکتر محمد رضائیان)

 

معاونت اداری و مالی (دکتر سعید یزدانی)

 

معاونت آموزشی (دکترسید حسین حسینی)

 • اداره کل برنامه ریزی و نظارت آموزشی (دکتر فرزانه شمیرانی)
 • اداره کل خدمات آموزشی (دکتر محمدعلی شریفی)
 • مرکز آموزش‌های الکترونیکی (دکتر سیدامید فاطمی)

 

معاونت برنامه ریزی و فناوری اطلاعات (دکتر محمدجعفر صدیق دامغانی‌زاده)

 • اداره کل برنامه، بودجه و تحول سازمانی (دکتر احسان چیت‌ساز)
 • مرکز فناوری اطلاعات و فضای مجازی (دکتر محمودرضا هاشمی)

 

معاونت بین‌الملل (دکتر محمد باقر قهرمانی)

 • اداره کل برنامه ریزی و همکاری‌های بین المللی (آقای عبدالمجید اسکندری)
 • اداره کل دانشجویان غیر ایرانی (دکتر افشین آخوندزاده بستی)
 • اداره تشریفات و خدمات بین‌الملل (آقای علی فقیه ملک مرزبان)

 

معاونت پژوهشی (دکتر محمد رحیمیان)

 • اداره کل برنامه ریزی و نظارت پژوهشی (دکتر علی‌باقر طاهری‌نیا)
 • اداره کل خدمات پژوهشی (دکتر محمد موسی خانی)
 • اداره کل پژوهش‌های کاربردی (دکتر رحمت ستوده قره‌باغ)
 • کتابخانه مرکزی، مرکز اسناد و تأمین منابع علمی (دکتر علی اصغر پورعزت)

 

معاونت دانشجویی وسازمان خدمات دانشجویی (دکتر حسن به نژاد)

 • اداره کل دانشجویی (دکتر مجید حمزه لو)
 • اداره کل خوابگاه (دکتر محمد اسماعیلی)
 • مرکز مشاوره دانشگاه (حمید پیروی)
 • اداره کل بهداشت و درمان (دکتر یوسف مقدس تبریزی)

 

معاونت فرهنگی (دکتر مجید سرسنگی)

 • اداره کل امور فرهنگی و اجتماعی (دکتر محمدعلی زارع چاهوکی)
 • اداره کل امور دانشجویان و کارکنان شاهد و ایثارگر (دکتر رحمت اله اللهیاری)
 • اداره کل تربیت بدنی (علی حبیب‌الهی)

 

واحدهای وابسته

 • پارک علم و فناوری (دکتر محمدجعفر صدیق دامغانی‌زاده)
 • سازمان توسعه سرمایه گذاری (دکتر علی محقر)
 • مؤسسات و مراکز پژوهشی