ساختار سازمانی و معاونتها

 

ریاست دانشگاه (دکتر محمود نیلی احمدآبادی)

 

معاونت اداری و مالی (دکتر سعید یزدانی)

 

معاونت آموزشی (دکتر سید حسین حسینی)

 

معاونت برنامه ریزی و فناوری اطلاعات (دکتر محمدجعفر صدیق دامغانی‌زاده)

 

معاونت بین‌الملل (دکتر محمدباقر قهرمانی)

 

معاونت پژوهشی (دکتر محمد رحیمیان)

 

معاونت دانشجویی وسازمان خدمات دانشجویی (دکتر حسن به‌نژاد)

 

معاونت فرهنگی (دکتر مجید سرسنگی)

 

واحدهای وابسته