فهرست قطب‌های علمی دانشگاه

 

قطب‌های علمی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی

 
 
 
 
 
 
 
 • قطب‌ علمی تولیدات گلخانه‌ای
 
 • قطب‌ علمی کاربردفناوری‌های نوین برای تولید غذاها و نوشیدنی‌های فرا‌سودمند
 
 
 
 
 • قطب‌ علمی مطالعات تدوین راهبردهای توسعه کشاورزی در ایران
   
 

قطب‌های علمی پردیس دانشکده‌های فنی

 
 • قطب‌ علمی الکترومغناطیس کاربردی
 
 
 • قطب‌ علمی طراحی و بهینه‌سازی سامانه‌های انرژی
 
 
 • قطب‌ علمی کاربرد روش‌های هوشمند و تجربی در مهندسی مکانیک
 
 
 
 
 
   
 

قطب‌های علمی دانشکده دامپزشکی

 
 • قطب‌ علمی ایمونوپاتولوژی
 
 • قطب‌ علمی بهداشت و بیماری‌های آبزیان
 
 • قطب‌ علمی زیست بوم و تغییرات ساختاری کرم‌ها
 
 • قطب‌ علمی کاربرد سلول‌های بنیادی در سلول درمانی و ترمیم بافت
   
 

قطب‌های علمی علوم انسانی

 
 • قطب‌ علمی اقتصاد سنجی
 
 
 
   
 

قطب‌های علمی علوم پایه

 
 
 
 • قطب‌ علمی فیزیک ساختار و خواص میکروسکوپی ماده
   
 

قطب‌های علمی پردیس هنرهای زیبا

 
 
   
 

قطب علمی پردیس ابوریحان

 
   
 

قطب‌ علمی بین رشته‌ای