آیین‌نامه‌های قطب‌های علمی

 

مقدمه

بر اساس سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری در حوزه علم و فناوری، جایگاه جهانی کشور در علم و فناوری باید ارتقا یابد و جمهوری اسلامی با کسب مرجعیت علمی به قطب علمی و فناوری در جهان اسلام تبدیل شود. قطب‌های علمی به استناد راهکارهای اجرایی بخش آموزش عالی قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، بند ج ماده ۴۹ برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و بند ه ماده ۱۵ فصل دوم- بخش دوم قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران تشکیل شده است و در سه دوره مبتنی بر آیین‌نامه‌های مصوب فعالیت کرده‌اند. برای تحقق اهداف پیش‌بینی شده در سیاست‌های کلان در حوزه علم و فناوری و اقدام ملی شماره ۱۱ از راهبرد کلان شماره ۶ و اقدام ملی شماره ۵ از راهبرد کلان شماره ۱۰ نقشه جامع علمی کشور، قطب‌های علمی در دوره چهارم و در جهت استفاده بهینه از ظرفیت آموزشی- پژوهشی عالی کشور و هم‌افزایی بر مبنای این آیین‌نامه تشکیل می‌شوند.

 

ماده ۱- تعاریف و اختصارات

۱-۱- وزارت: وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

۲-۱- مؤسسه: دانشگاه‌ها و مؤسسه‌های آموزشی و پژوهشی

۳-۱- شورا: شورای قطب‌های علمی

۴-۱- گروه علمی: گروه‌های علوم پایه، فنی مهندسی، کشاورزی و منابع طبیعی، دامپزشکی و علوم انسانی و هنر

۵-۱- دبیرخانه: دبیرخانه شورای قطب‌های علمی

۶-۱- قطب علمی: گروهی از اعضای هیأت علمی برجسته یک یا چند مؤسسه که در قالب شاخه‌های قطب علمی برای انجام یک برنامه مدون به مدت پنج‌سال همزمان با برنامه توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی فعالیت می‌کنند.

۷-۱- شاخه قطب علمی: گروهی از اعضای هیأت علمی فعال در یک مؤسسه که با برتری در یک زمینه علمی- تخصصی از طریق تمرکز و انسجام بخشیدن به فعالیت‌های خود در انجام بخشی از برنامه پژوهشی- فناوری یک قطب علمی فعالیت می‌کنند.

 

ماده ۲ - اهداف قطب علمی

۱-۲- گسترش مرزهای دانش و فناوری برای ارتقا جایگاه علمی کشور

۲-۲- فراهم ساختن زمینه فعالیت‌های گروهی و ایجاد شبکه‌های علمی و فناوری

۳-۲- کسب مرجعیت علمی و فناوری در زمینه تخصصی خاص

۴-۲- مشاوره و تصمیم‌سازی در برنامه‌ریزی علمی و اجرایی

۵-۲- فراهم ساختن زمینه‌های لازم برای مشارکت مراکز علمی در سطح ملی و بین‌المللی در مسیر تولید علم و توسعه فناوری در داخل کشور

۶-۲- توسعه و تقویت مطالعات میان رشته‌ای و تولید علم بومی.

 

ماده ۳ - ترکیب و اختیارات شورا

۱-۳- ترکیب شورا:

۱-۱-۳- وزیر علوم، تحقیقات و فناوری (رئیس شورا)

۲-۱-۳- معاون پژوهش و فناوری وزارت (نایب رئیس)

۳-۱-۳- مدیرکل دفتر سیاستگذاری و برنامه‌ریزی امور پژوهشی (دبیر شورا)

۴-۱-۳- معاون آموزشی وزارت

۵-۱-۳- دبیران گروه‌های علمی پنج‌گانه قطب‌های علمی

۶-۱-۳- دو نفر از اعضای هیأت علمی برجسته کشور

تبصره ۱- دبیران گروه‌های علمی با حکم معاون پژوهش و فناوری منصوب می‌شوند.

تبصره ۲- اعضای هیأت علمی موضوع بند ۳-۱-۶ از بین اعضای هیأت علمی مؤسسه‌ها که دارای مرتبه استادی و صاحب تألیفات و فعالیت‌های تحقیقاتی و ترجیحاً دارای تجربه مدیریت یا عضویت در قطب‌های علمی و یا مدیریت مؤسسه‌های آموزش عالی و پژوهشی هستند که بنا به پیشنهاد معاون پژوهش و فناوری و با حکم رئیس شورا به مدت پنج سال منصوب می‌شوند و انتخاب مجدد آنها بلامانع است.

تبصره ۳ دبیرخانه شورای قطب‌های علمی تحت نظر معاونت پژوهش و فناوری وزارت تشکیل می‌شود.

 

۲-۳- اختیارات شورا:

۱-۲-۳- سیاستگذاری برای ایجاد و توسعه قطب‌های علمی هماهنگ با سیاست‌های بالادستی کشور

۲-۲-۳- تعیین ضوابط شناسایی، ارزیابی و حمایت از قطب‌های علمی

۳-۲-۳- تعیین اولویت‌های تحقیقاتی برای تشکیل قطب‌های علمی مورد نیاز و بررسی و تأیید صلاحیت یا انحلال قطب‌های علمی با رعایت ضوابط و مقررات مرتبط

تبصره ۱- تصمیمات شورا پس از تنفیذ رئیس شورا لازم‌الاجراست.

تبصره ۲- رئیس شورا می‌تواند تمام یا بخشی از اختیارات خود را به نایب رئیس شورا تنفیذ کند.

 

ماده ۴- ترکیب و وظایف دبیرخانه

۱-۴- ترکیب دبیرخانه:

۱-۱-۴- دبیر شورا

۲-۱-۴- گروه‌های پنجگانه علمی

۳-۱-۴- کارگروههای تخصصی

۴-۱-۴- شوراهای راهبری

تبصره ۱- گروه‌های پنجگانه علمی در دبیرخانه قطب‌های علمی تشکیل می‌شوند که وظیفه بررسی درخواست‌ها، تعیین داوری برنامه‌ها و گزارش‌ها را به عهده دارند و اعضای آنها از میان اعضای هیأت علمی مؤسسه‌ها به پیشنهاد دبیر شورا تعیین و با حکم معاون پژوهش و فناوری منصوب می‌شوند.

تبصره ۲- کار گروه‌های تخصصی ذیل هریک از گروه‌های علمی تشکیل می‌شوند که وظیفه ارزیابی برنامه‌های هریک از شاخه‌ها و قطب‌های علمی را به عهده دارند و اعضای آنها از میان اعضای هیأت علمی مؤسسه‌ها به پیشنهاد گروه علمی و حکم دبیر شورا منصوب می‌شوند.

تبصره ۳- شورای راهبری شورایی است متشکل از حداقل ۳ نفر که در دبیرخانه برای هر قطب علمی مصوب تشکیل می‌شود و وظیفه آن هدایت برنامه قطب علمی و هماهنگی بین شاخه‌های قطب علمی است، اعضای این شورا از میان اعضای هیأت علمی مؤسسه‌ها، به پیشنهاد دبیر شورا و با حکم معاون پژوهش و فناوری منصوب می‌شوند و دبیر گروه علمی مربوطه وظیفه مدیریت این شورا را به عهده دارد.

 

۲-۴- وظایف دبیرخانه:

۱-۲-۴- بررسی پیشنهاد متقاضیان تشکیل شاخه‌های قطب علمی توسط گروه‌های پنجگانه علمی و ارائه به شورا

۲-۲-۴- بررسی و تأیید پیشنهاد مؤسسه‌ها برای تغییر در اعضای شاخه‌ها و برنامه‌های قطب علمی بعد از شروع فعالیت قطب‌های علمی و ارائه به شورا

۳-۲-۴- هدایت برنامه قطب علمی و هماهنگی بین شاخه‌های قطب علمی

۴-۲-۴- پیشنهاد درباره تخصیص اعتبارات شاخه‌های قطب‌های علمی بر اساس عملکرد آنها

۵-۲-۴- تعیین و ابلاغ ضوابط و معیارهای ارزیابی سالانه و نهایی شاخه‌های قطب‌های علمی

۶-۲-۴- تدوین دستورالعمل‌ها و آئین‌نامه‌های اجرایی برای ساماندهی امور مربوط به قطب‌های علمی

۷-۲-۴- بررسی و اعلام نظر درباره درخواست‌های مؤسسه‌های متقاضی برای تشکیل شاخه قطب علمی

۸-۲-۴- ارزیابی سالانه شاخه‌های قطب‌های علمی بر اساس گزارش عملکرد و بازدید دبیرخانه

۹-۲-۴- ارزیابی نهایی (پنج‌ساله) شاخه‌های قطب‌های علمی بر اساس گزارش عملکرد و بازدید دبیرخانه

۱۰-۲-۴- برنامه‌ریزی برای شبکه‌سازی قطب‌های علمی.

 

ماده ۵- نحوه تشکیل قطب علمی

۱-۵- قطب علمی از دو طریق زیر تشکیل می‌شود:

۱-۱-۵- در برخی حوزه‌ها و زمینه‌های مورد نیاز کشور بر اساس آمایش علم و فناوری و اولویت‌های استخراج شده از اسناد بالادستی، عنوان قطب علمی توسط شورای قطب‌های علمی تعیین و به مؤسسه‌ها جهت تشکیل شاخه‌های قطب علمی فراخوان داده می‌شود.

۲-۱-۵- مؤسسه‌ها بر اساس توانمندی‌ها و مزیت‌های نسبی خود در سایر زمینه‌های مورد نیاز کشور می‌توانند متقاضی تشکیل شاخه قطب علمی شوند و شورا بر اساس پیشنهادهای مؤسسه‌ها نسبت به تعیین عنوان قطب علمی و شاخه‌های آن اقدام می‌کند.

تبصره ۱- پس از تشکیل قطب‌علمی و شاخه‌های آن شورای راهبری بر اساس تبصره ۳ ماده ۴ این آیین‌نامه تشکیل می‌گردد.

 

۲-۵- شرایط تشکیل شاخه قطب علمی:

هر مؤسسه می‌تواند در صورت دارا بودن شرایط زیر در هر زمینه علمی-تخصصی راهبردی برای تشکیل شاخه قطب علمی درخواست نماید:

۱-۲-۵- معرفی حداقل هفت نفر عضو هیأت علمی برجسته فعال در یک زمینه علمی تخصصی به عنوان اعضای شاخه قطب علمی، مشروط به اینکه اکثر اعضای شاخه قطب علمی از اعضای هیأت علمی مؤسسه متقاضی باشند.

تبصره ۱ عضو هیأت علمی برجسته فعال، اعم از شاغل یا بازنشسته، به فردی اطلاق می‌شود که جمع امتیازات حاصل از عملکرد علمی او در ۵ سال منتهی به شروع دوره (۱۳۹۰/۱/۱ لغایت ۱۳۹۴/۱۲/۲۹ یا ۲۰۱۱/۳/۲۱ لغایت ۲۰۱۶/۳/۲۰ )، بر اساس جداول ۱و۲ پیوست این آیین‌نامه از حد نصابی که تعیین می‌شود، کمتر نباشد و در تحقق اهداف برنامه پیشنهادی نقش و سهم مؤثری برعهده داشته باشد.

تبصره ۲- هر عضو هیأت علمی برجسته فعال فقط می‌تواند عضو یک شاخه قطب علمی باشد.

تبصره ۳- به ازای عضویت هر عضو هیأت علمی خارج از مؤسسه، به میزان پنج درصد به جمع امتیاز اعضای شاخه پیشنهادی افزوده می‌شود (بر اساس جدول شماره ۲ پیوست).

تبصره ۴- شاخه قطب علمی می‌تواند در صورت نیاز پس از شروع فعالیت خود، افراد دیگری را با احراز شرایط مندرج در تبصره ۱ همین ماده به عنوان عضو شاخه علمی با تأیید مؤسسه به دبیرخانه قطب‌های علمی برای بررسی و تأیید نهایی معرفی کند.

تبصره ۵- شاخه قطب علمی برای تحقق اهداف پیش‌بینی شده در برنامه مصوب خود می‌تواند از افراد متخصص و توانمند واجد شرایط به عنوان همکار شاخه قطب علمی دعوت به عمل آورد.

۱-۲-۵- کسب حد نصاب مجموع امتیازات اعضای شاخه (بر اساس جدول شماره ۲ پیوست)

۳-۲-۵- برخورداری مؤسسه‌ها از تجهیزات تحقیقاتی و آزمایشگاهی، کتابخانه و امکانات نرم‌افزاری و اطلاع‌رسانی لازم برای تحقق اهداف قطب علمی

۴-۲-۵- ارائه برنامه‌ای هدفمند در یک زمینه علمی- تخصصی برای پاسخگویی به نیازهای اساسی علمی کشور بر اساس اولویت‌های اسناد بالادستی در حوزه علم و فناوری

 

ماده ۶- برنامه قطب علمی و شاخه‌های آن

هر یک از شاخه‌های قطب‌های علمی پیشنهادی که دارای شرایط ماده ۵ باشند، موظف به ارائه یک برنامه مدون پژوهشی - فناوری پنج‌ساله در جهت پاسخگویی به نیازهای علمی راهبردی کشور هستند. این برنامه باید منطبق با چارچوب برنامه پژوهشی- فناوری (پیوست شماره ۳ آئین‌نامه) تهیه و تنظیم گردد. دبیرخانه قطب‌های علمی، وظیفه کمک به بررسی برنامه شاخه‌های قطب علمی و تدوین برنامه قطب علمی بر اساس اولویت‌های استخراج شده از اسناد بالادستی و تقسیم محورهای برنامه بین شاخه‌های قطب علمی را برعهده دارد.

 

ماده ۷- قلمرو فعالیت‌های قطب علمی / شاخه قطب علمی

قطب علمی در اجرای برنامه مصوب خود می‌تواند در این زمینه‌ها فعالیت کند:

۱-۷- دستیابی به آخرین یافته‌های علمی و فناوری، بررسی و پایش تحولات علمی و بسط روش‌های تحقیق و توسعه نرم‌افزارهای تخصصی در زمینه مربوط

۲-۷- همکاری پژوهشی مؤثر و هدفمند با سازمان‌ها و مؤسسات علمی، صنعتی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ملی و بین‌المللی

۳-۷- جذب همکاریهای علمی نخبگان ایرانی و غیرایرانی داخل و خارج از کشور

۴-۷- طراحی و همکاری در اجرای دوره‌های میان‌رشته‌ای جدید مورد نیاز کشور

۵-۷- مشارکت در بازنگری برنامه‌های درسی و آموزشی برای پیشنهاد به مراجع ذی‌ربط

۶-۷- هدفمند ساختن موضوع رساله‌ها و پایان‌نامه‌های دانشجویان تحصیلات تکمیلی

۷-۷- تربیت دانش‌پژوهان نخبه در دوره‌های پسا دکتری

۸-۷- مشارکت در سیاست‌گذاری و تصمیم‌سازی‌های علمی از طریق ارائه پیشنهادهای تخصصی، طرح‌ها و لوایح و آیین‌نامه‌های قانونی.

 

ماده ۸- فرایند تصویب قطب علمی و شاخه‌های آن

عنوان قطب علمی و شاخه‌های آن بر اساس ماده ۵ و در صورت تأیید برنامه پیشنهادی، موضوع ماده ۶ اعطا می‌شود. به این منظور درخواست مؤسسه‌ها برای تشکیل شاخه‌های یک قطب علمی در یک زمینه علمی تخصصی راهبردی همراه با نتایج به دست آمده از بررسی‌های انجام شده در دبیرخانه و گروه‌های علمی، در شورا مطرح و پس از تأیید شورا، مجوز موافقت تشکیل قطب علمی و شاخه‌های آن با حکم رئیس شورا ابلاغ می‌گردد. عملکرد قطب علمی و شاخه‌های آن در دو سال متوالی ارزیابی و در صورت کسب حد نصاب لازم، فعالیت آن تا پایان برنامه ششم توسعه کشور ادامه می‌یابد.

 

ماده ۹- ارزیابی عملکرد قطب علمی

شاخه‌های قطب‌های علمی ملزم به ارائه گزارش عملکرد سالانه به دبیرخانه قطب‌های علمی هستند. در شورای راهبری هر قطب علمی، میزان پیشرفت برنامه هر شاخه قطب علمی را نسبت به برنامه مصوب آن شاخه و برنامه مصوب قطب علمی بررسی می‌کند. ارزیابی عملکرد سالانه قطب علمی و شاخه‌های آن بر اساس معیارهای عملکردی مبتنی بر اهداف و قلمرو فعالیت‌های قطب علمی (مواد ۲و۷) و منطبق با بندهای ۴-۲-۸ و ۴-۲-۹ ماده ۴ این آیین‌نامه انجام می‌شود.

 

ماده ۱۰- انحلال قطب علمی و شاخه‌های آن

موارد زیر منجر به انحلال قطب علمی یا شاخه‌های آن می‌شود:

۱-۱۰- تأیید نشدن عملکرد قطب علمی یا شاخه قطب علمی در طول دو سال متوالی در شورای قطب‌های علمی.

۲-۱۰- از دست دادن شرایط لازم برای تشکیل قطب علمی یا شاخه قطب علمی.

 

ماده ۱۱- مدیر شاخه قطب علمی و وظایف آن

یکی از اعضای شاخه قطب علمی به پیشنهاد اعضای شاخه و حکم رئیس مؤسسه برای پیشبرد امور شاخه قطب علمی در هر مؤسسه به عنوان مدیر شاخه قطب علمی تعیین و به دبیرخانه معرفی می‌شود.

۱-۱۱- جهت‌دهی و ایجاد هماهنگی و به‌کارگیری امکانات لازم برای تحقق اهداف برنامه مصوب

۲-۱۱- تشکیل مستمر و هدفمند جلسات اعضای شاخه قطب علمی

۳-۱۱- ارسال گزارش عملکرد شاخه قطب علمی به شورای راهبری قطب علمی مستقر در دبیرخانه

۴-۱۱- ایجاد ارتباط مستمر و پویا با دبیرخانه

۵-۱۱- شرکت در جلسات شورای راهبری قطب علمی در صورت نیاز

۶-۱۱- هزینه‌کرد اعتبارات با همفکری و همکاری اعضای شاخه قطب علمی.

 

ماده ۱۲- منابع مالی قطب‌های علمی

برای حمایت مالی از قطب‌های علمی، اعتبارات اختصاص یافته به وزارت بر اساس ارزیابی عملکرد سالانه و گزارش پیشرفت‌کار شاخه‌های قطب علمی به مؤسسه‌های ذی‌ربط ابلاغ می‌شود.

۱-۱۲- مؤسسه‌ها موظفند مبالغ اختصاص یافته به هریک از شاخه‌های قطب‌های علمی را به طور کامل در اختیار مدیر شاخه آن قطب علمی قرار دهند تا در اجرای برنامه مصوب با تأیید اعضای شاخه علمی قطب علمی هزینه کنند.

۲-۱۲- هر مؤسسه که درخواست تشکیل شاخه قطب علمی آن به تأیید شورا رسیده است، متعهد می‌شود حداقل، اعتباری برابر اعتبار تخصیص یافته از سوی دبیرخانه، در اختیار شاخه قطب علمی ذی‌ربط خود قرار دهد.

۳-۱۲- هر مؤسسه متعهد می‌شود امکانات لازم از قبیل فضای مناسب، نیروی انسانی و امکانات سخت‌افزاری، نرم‌افزاری و آزمایشگاهی در اختیار شاخه‌های قطب‌های علمی خود قرار دهد.

 

ماده ۱۳ - هرگونه تغییر در آیین‌نامه با پیشنهاد دبیرخانه و تصویب شورا و تأیید رئیس شورا امکان‌پذیر است.

 

ماده ۱۴ - این آیین‌نامه مشتمل بر یک مقدمه، ۱۴ ماده و ۱۴ تبصره، در تاریخ ۱۳۹۵/۱۰/۰۷ به تصویب وزیر علوم، تحقیقات و فناوری رسید و جایگزین آیین‌نامه قطب‌های علمی مصوب ۱۳۸۸/۱۱/۱۷ شد و از تاریخ ابلاغ قابل اجراست. نظارت بر حسن اجرای آیین‌‌نامه برعهده معاونت پژوهش و فناوری وزارت است و در صورت نیاز شیوه‌نامه اجرایی توسط معاونت مذکور تهیه و ابلاغ می‌شود.

 

دکتر محمد فرهادی
وزیر علوم، تحقیقات و فناوری

 

 

پیوست (۱) آیین نامه تشکیل قطب علمی

جدول ۱: امتیازات فعالیت‌های علمی عضو هیأت علمی فعال پیشنهاد شده به عنوان عضو شاخه قطب علمی در طول پنج ساله منتهی به شروع دوره

نوع فعالیت

حداکثر امتیاز

(برای هر مورد)

۱. مرتبه علمی عضو هیأت علمی (مربی ۵، استادیار ۱۰، دانشیار ۱۵، استاد ۲۰)

۲۰

۲. مقالات علمی چاپ شده در مجلات علمی- پژوهشی داخلی ISC و خارجی با نمایه استنادی معتبر بین‌المللی *

۷

۳. مقالات علمی چاپ شده در مجلات علمی- ترویجی داخلی

۲

۴. مقالات علمی چاپ شده در همایش‌های معتبر داخلی و خارجی **

۲

۵. نقد مقالات در مجلات معتبر بین‌المللی

۲

۶. ارائه مقالات در دایره‌المعارف‌ها

۵

۷. ارجاعات رسمی به مقالات (به ازای هر ۱۰ ارجاع ۱ امتیاز)

حداکثر ۲۰ امتیاز

۸. طرح‌های پژوهشی مصوب پایان‌یافته به سفارش خارج از مؤسسه ***

۱۵

۹. طرح‌های پژوهشی کلان ملی****

۲۰

۱۰. همکاری با مراکز علمی بین‌المللی در اجرای طرح‌های پژوهشی مشترک

۳

۱۱. تألیف یا تصنیف کتاب (نشر بین‌المللی تا ۱۵، نشر داخلی تا ۱۰)

۱۵

۱۲. نقد و ویرایش علمی کتاب (برای رشته‌های گروه علوم انسانی)

۲

۱۳. تصحیح انتقادی کتاب معتبر (برای رشته‌های گروه علوم انسانی)

۷

۱۴. پردازش نظریه جدید با تأیید مراجع ذیصلاح

۲۰

۱۵. اختراع و اکتشاف با تأیید مراجع علمی (تأیید بین‌المللی تا ۲۰، تأیید داخلی تا ۱۵)

-

۱۶. اثر بدیع و ارزنده هنری (برای رشته‌های هنری)

۱۲

۱۷. ترجمه کتاب (برای رشته‌های خاص گروه علوم انسانی تا ۱۰ امتیاز)

-

۱۸. راهنمایی پایان نامه کارشناسی ارشد یا دکتری حرفه‌ای

۲

۱۹. راهنمایی پایان نامه دکتری تخصصی

۵

۲۰. نشان‌های علمی و هنری کسب شده با ارائه گواهی معتبر*****

۶

۲۱. عضویت در هیأت تحریریه نشریات علمی معتبر (به ازای هر مجله هر سال ۰/۲ امتیاز)

۳

۲۲. سردبیری نشریات علمی معتبر (به ازای هر مجله هر سال ۱ امتیاز)

۸

۲۳. مدیریت علمی همایش‌های علمی و هنری (به ازای هر همایش ۲ امتیاز)

۴

۲۴. عضویت در فرهنگستان‌ها (پیوسته (۵ امتیاز)، وابسته (۳ امتیاز) و افتخاری (۱ امتیاز))

۵

۲۵. اعضای فعال هیئت مدیره انجمن‌های علمی (به ازای هر انجمن ۲ امتیاز و رئیس انجمن ۴ امتیاز)

۴

۲۶. سابقه فعالیت افراد در هسته قطب علمی به ازای هر سال ۱ امتیاز و مدیر قطب به ازای هرسال ۲ امتیاز

۱۰

 

* هر عضو شاخه قطب علمی باید در ۸ مقاله علمی (ردیف ۲) به عنوان نویسنده مسئول باشد.

** در صورتی که مقاله به عنوان سخنرانی کلیدی یا مدعو ارائه شده باشد ۱ امتیاز اضافه می‌شود.

*** امتیاز طرح‌های تحقیقاتی به ازای هر ده میلیون تومان یک امتیاز با سقف مجموع ۱۵ امتیاز.

****طرحی است که تأثیرگذاری آن در سطح ملی به وسیله یکی از مراجع مدیریتی مرتبه اول کشور یا حداقل معاون وزیر تأیید یا تصویب شده باشد.

***** جوایز جشنواره‌های علمی و هنری بین‌المللی (۵ امتیاز) و ملی (۲ امتیاز)، استاد نمونه کشوری ۴ امتیاز، پژوهشگر نمونه کشور ۳ امتیاز، پژوهشگر نمونه دانشگاه‌ها ۲ امتیاز، راهنمای رساله و پایان‌نامه‌های برتر با ارائه گواهینامه رسمی ۱ امتیاز.

 

پیوست (۲) آیین نامه تشکیل قطب علمی

جدول ۲: امتیازات هر یک از اعضای شاخه قطب علمی برای احراز شرایط لازم به تفکیک گروه تخصصی و حداقل جمع امتیازات شاخه قطب علمی

ردیف

نام گروه یا رشته

حداقل امتیاز از ردیف ۲ جدول۱

حداقل امتیاز از ردیف‌های

۲ ،۸و۹ جدول۱

حداکثر امتیاز از ردیف ۴جدول۱

حداقل امتیاز کل هر عضو شاخه قطب علمی

حداقل مجموع امتیازات شاخه قطب علمی

۱

فنی مهندسی

۷۵

۸۵

۲۰

۱۳۵

۱۲۲۸

۲

دامپزشکی

۶۵

۷۵

۲۰

۱۲۰

۱۰۹۲

۳

کشاورزی و منابع طبیعی

۶۵

۷۵

۲۰

۱۲۰

۱۰۹۲

۴

علوم انسانی

۴۵

۵۵

۲۰

۱۰۰

۹۱۰

۵

هنر

۲۵

۳۵

۱۵

۸۰

۷۲۸

۶

علوم پایه

فیزیک

۶۰

۷۰

۲۰

۱۳۰

۱۱۸۳

ریاضی و آمار

۶۰

۷۰

۲۰

۱۳۰

۱۱۸۳

زمین شناسی

۴۰

۵۰

۲۰

۱۳۰

۱۱۸۳

شیمی

۱۳۰

۱۴۰

۲۰

۲۴۰

۲۱۸۴

زیست شناسی

۶۰

۷۰

۲۰

۱۳۰

۱۱۸۳

شیمی فیزیک

۶۰

۷۰

۲۰

۱۳۰

۱۱۸۳

 

 

پیوست (۳) آیین نامه تشکیل قطب علمی

چارچوب برنامه پژوهشی- فناوری پیشنهادی متقاضیان شاخه قطب علمی

برنامه پژوهشی - فناوری پیشنهادی متقاضیان شاخه قطب علمی باید دربرگیرنده موارد زیر باشد:

۱- عنوان برنامه پژوهشی- فناوری

۲- توجیه برنامه و ضرورت اجرای آن و ذکر اسناد بالادستی و اولویت‌های کشور

۳- اهداف کلی و جزئی برنامه با توجه به مقدمه و ماده ۲ آیین‌نامه تشکیل قطب علمی

۴- مراحل و نحوه اجرای برنامه برای تحقق اهداف

۵- اعلام تجهیزات سخت‌افزاری و نرم‌افزاری مورد نیاز برای اجرای برنامه

۶- تعیین مسؤلیت هریک از اعضای شاخه قطب علمی در اجرای آن

۷- جدول زمان‌بندی اجرای برنامه

۸- برآورد هزینه‌های اجرای برنامه شامل تجهیزات، نیروی انسانی، خدمات و..

۹- نحوه تأمین منابع مالی مورد نیاز برای اجرای برنامه

۱۰- مزیت‌های نسبی موجود در استان و منطقه و نحوه استفاده از آنها

۱۱- سازمان‌ها و شرکت‌های استفاده کننده از نتایج برنامه

۱۲- دستاوردهای مدنظر برنامه با توجه به اهداف آئین نامه تشکیل قطب علمی.