اخبار

نخستین آیین اعطای تندیس ملی باشگاه‌داری با همکاری وزارت ورزش و جوانان برگزار می‌شود

نخستین آیین اعطای تندیس ملی باشگاه‌داری با همکاری وزارت ورزش و جوانان برگزار می‌شود

دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه تهران در راستای عمل به رسالت اجتماعی خود مبنی بر ارتقای تراز علمی و توسعه خدمات تخصصی حوزه ورزش، نسبت به برگزاری آیین اعطای تندیس ملی باشگاه‌داری با رویکرد علمی، فرهنگی و اجتماعی و با همکاری و مشارکت فعال وزارت ورزش و جوانان اقدام می‌نماید.

ادامه مطلب