اخبار

ریزجلبک‌های آنتی‌اکسیدان از مرگ سلول‌های عصبی جلوگیری می‌کنند
بر اساس یافته‌های محققان دانشگاه تهران

ریزجلبک‌های آنتی‌اکسیدان از مرگ سلول‌های عصبی جلوگیری می‌کنند

نتایج محققان مرکز تحقیقات بیوشیمی و بیوفیزیک دانشگاه تهران نشان می‌دهد ریزجلبک‌ها دارای اثرات آنتی‌اکسیدانی بوده و از مرگ سلول‌های عصبی جلوگیری می‌کنند.

ادامه مطلب