نمایش ۱۶۱ تا ۱۸۰ مورد از کل ۲٬۱۱۶ مورد.
نام خانوادگینامدانشکده/گروهرتبهپست الکترونیکی
افخمیعلیادبیات‌ و علوم‌ انسانی‌ / زبانشناسی‌ همگانی‌استاد
افروزغلامعلیروانشناسی‌ و علوم‌ تربیتی‌ / آموزش کودکان استثناییاستاد
افشارزادهساسانپردیس هنرهای‌ زیبا / ارتباطات تصویری و عکاسیمربی
افشارنیاسعیدپردیس‌دانشکده‌های‌فنی / دانشکده مهندسی‌ برق‌ و کامپیوتراستاد
افشاریاصغرپردیس‌دانشکده‌های‌فنی / دانشکده مهندسی‌ مکانیک‌دانشیار
افشنگجمشیدروانشناسی‌ و علوم‌ تربیتی‌ / روانشناسی تربیتی ومشاوره-
افشین وفائیمحمدادبیات‌ و علوم‌ انسانی‌ / زبان‌ وادبیات‌ فارسی‌استادیار
افضل زادهاحمدپردیس ابوریحان‌ / علوم دام و طیوراستاد
افضلیرسولجغرافیا / جغرافیای‌ انسانی‌دانشیار
افضلیعلیادبیات‌ و علوم‌ انسانی‌ / زبان‌ وادبیات‌ عربیاستادیار
افضلی کوشاعلیپردیس‌دانشکده‌های‌فنی / دانشکده مهندسی‌ برق‌ و کامپیوتراستاد
افهامی سیسیداوددانشکده منابع طبیعی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی / علوم و صنایع چوب و کاغذاستادیار
اقبالابراهیمالهیات‌ و معارف اسلامی‌ / علوم‌ قران‌ وحدیث‌دانشیار
اقتصادسودهزبانها و ادبیات‌ خارجی‌ / زبان‌ و ادبیات فرانسه‌استادیار
اکبرنژاد قره لوعلیتربیت‌ بدنی‌ و علوم‌ ورزشی‌ / مبانی‌علوم‌انسانی‌دانشیار
اکبریبابکعلوم و فنون نوین / مهندسی علوم زیستیاستادیار
اکبریغلامعباسپردیس ابوریحان‌ / علوم زراعی و اصلاح نباتاتدانشیار
اکبریغلامعلیپردیس ابوریحان‌ / علوم زراعی و اصلاح نباتاتدانشیار
اکبریمرتضیکارآفرینی / کارآفرینیاستادیار
اکبریمنوچهرادبیات‌ و علوم‌ انسانی‌ / زبان‌ وادبیات‌ فارسی‌استاد