نمایش ۱۴۱ تا ۱۶۰ مورد از کل ۲٬۰۳۴ مورد.
نام خانوادگینامدانشکده/گروهرتبهپست الکترونیکی
اصل سلیمانیابراهیمپردیس‌دانشکده‌های‌فنی / دانشکده مهندسی‌ برق‌ و کامپیوتراستاد
اصلانیسهیلاپردیس‌دانشکده‌های‌فنی / دانشکده مهندسی‌ معدن‌دانشیار
اصلانیعلیرضاعلوم و فنون نوین / بین رشته ای فناوریاستادیار
اصلانیفیروزحقوق‌ و علوم‌ سیاسی‌ / حقوق‌ عمومی‌دانشیار
اعتصامیحسنپردیس کشاورزی‌ ومنابع طبیعی / خاک‌ شناسی‌استادیار
اعتمادوحیددانشکده منابع طبیعی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی / جنگلداری‌ واقتصاد جنگل‌دانشیار
اعتمادیثریاپردیس فارابی / دانشکده مدیریت‌ و حسابداریاستادیار
اعتمادی فردسید مهدیعلوم‌ اجتماعی‌ / جامعه‌ شناسی‌استادیار
اعظم لطفیفرزانهزبانها و ادبیات‌ خارجی‌ / زبان‌ اردواستادیار
افتخاری مهابادیسمانهپردیس علوم‌ / دانشکده ریاضی، آمار و علوم کامپیوتراستادیار
افخمیعلیادبیات‌ و علوم‌ انسانی‌ / زبانشناسی‌ همگانی‌استاد
افروزغلامعلیروانشناسی‌ و علوم‌ تربیتی‌ / آموزش کودکان استثناییاستاد
افشارزادهساسانپردیس هنرهای‌ زیبا / ارتباطات تصویری و عکاسیمربی
افشارنیاسعیدپردیس‌دانشکده‌های‌فنی / دانشکده مهندسی‌ برق‌ و کامپیوتراستاد
افشاریاصغرپردیس‌دانشکده‌های‌فنی / دانشکده مهندسی‌ مکانیک‌دانشیار
افشنگجمشیدروانشناسی‌ و علوم‌ تربیتی‌ / روانشناسی تربیتی ومشاوره-
افشین وفائیمحمدادبیات‌ و علوم‌ انسانی‌ / زبان‌ وادبیات‌ فارسی‌استادیار
افضل زادهاحمدپردیس ابوریحان‌ / علوم دام و طیوراستاد
افضلیرسولجغرافیا / جغرافیای‌ انسانی‌دانشیار
افضلیعلیادبیات‌ و علوم‌ انسانی‌ / زبان‌ وادبیات‌ عربیاستادیار