نمایش ۲٬۰۶۱ تا ۲٬۰۸۰ مورد از کل ۲٬۱۱۶ مورد.
نام خانوادگینامدانشکده/گروهرتبهپست الکترونیکی
واعظ جوادیفاطمهپردیس علوم‌ / دانشکده زمین‌ شناسی‌استادیار
واعظ زادهحسام الدینمطالعات جهان / مطالعات اروپااستادیار
واعظ علائیسید مهدیپردیس علوم‌ / دانشکده فیزیک‌دانشیار
واعظیسیدکمالمدیریت / مدیریت دولتیدانشیار
واعظیمحمودالهیات‌ و معارف اسلامی‌ / علوم‌ قران‌ وحدیث‌استادیار
وثوقیمحمدباقرادبیات‌ و علوم‌ انسانی‌ / تاریخاستاد
وجگانیمهدیدامپزشکی‌ / علوم‌ درمانگاهی‌استاد
وجهیعلیرضادامپزشکی‌ / علوم‌ درمانگاهی‌استاد
وحدتیکورشپردیس ابوریحان‌ / باغبانیاستاد
وحیدمجیدحقوق‌ و علوم‌ سیاسی‌ / علوم‌ سیاسی‌استادیار
وحیدیبهمنعلوم و فنون نوین / مهندسی علوم زیستیاستادیار
ودادهیرابوعلیعلوم‌ اجتماعی‌ / مردم‌ شناسی‌دانشیار
وراوی پورمریمپردیس ابوریحان‌ / آبیاری‌ وزهکشی‌دانشیار
ورمزیاریحجتپردیس کشاورزی‌ ومنابع طبیعی / ترویج‌ و آموزش کشاورزی‌استادیار
وصفیمحمدرضامدیریت / علوم اطلاعات و دانش شناسیاستادیار
وصفی مرندیمهدیدامپزشکی‌ / علوم‌ درمانگاهی‌استاد
وطن خواهسعیدموسسه‌ ژئوفیزیک‌ / فیزیک‌ زمین‌استادیار
وطن خواه محمد آبادیعلیرضاپردیس کشاورزی‌ ومنابع طبیعی / آبیاری‌ وآبادانی‌دانشیار
وطنیعلیپردیس‌دانشکده‌های‌فنی / دانشکده مهندسی‌ شیمی‌استاد
وکیلی اردبیلیعلیپردیس هنرهای‌ زیبا / دانشکده معماری‌استادیار