نمایش ۶۱ تا ۸۰ مورد از کل ۳۸۷ مورد.
نام خانوادگینامدانشکده/گروهرتبهپست الکترونیکی
بیطرفمریمپردیس‌دانشکده‌های‌فنی / دانشکده مهندسی‌ عمران‌استادیار
پرویزیعلیپردیس‌دانشکده‌های‌فنی / دانشکده مهندسی‌ مکانیک‌استادیار
پلاسیمسعودپردیس‌دانشکده‌های‌فنی / دانشکده مهندسی‌ عمران‌دانشیار
پنجه شاهیمحمدحسنپردیس‌دانشکده‌های‌فنی / دانشکده مهندسی‌ شیمی‌استاد
پهلوانیپرهامپردیس‌دانشکده‌های‌فنی / دانشکده مهندسی‌ نقشه‌برداری‌ و اطلاعات مکانیاستادیار
پور فتحمهدیپردیس‌دانشکده‌های‌فنی / دانشکده مهندسی‌ برق‌ و کامپیوتردانشیار
پیش بینسیدمحمدحسنپردیس‌دانشکده‌های‌فنی / دانشکده مهندسی‌ متالورژی‌ و مواددانشیار
تابشمسعودپردیس‌دانشکده‌های‌فنی / دانشکده مهندسی‌ عمران‌استاد
ترابیسید علیپردیس‌دانشکده‌های‌فنی / دانشکده مهندسی‌ صنایع‌استاد
ترابیسیدعبدالرضاپردیس‌دانشکده‌های‌فنی / دانشکده علوم مهندسیاستادیار
ترابی انگجیمحمودپردیس‌دانشکده‌های‌فنی / دانشکده مهندسی‌ شیمی‌دانشیار
تقدسحسینپردیس‌دانشکده‌های‌فنی / دانشکده مهندسی‌ عمران‌استادیار
تقی یارهفتانهپردیس‌دانشکده‌های‌فنی / دانشکده مهندسی‌ برق‌ و کامپیوتردانشیار
توکلانمهدیپردیس‌دانشکده‌های‌فنی / دانشکده مهندسی‌ عمران‌استادیار
توکلیامیدپردیس‌دانشکده‌های‌فنی / دانشکده مهندسی‌ شیمی‌استادیار
توکلی مقدمرضاپردیس‌دانشکده‌های‌فنی / دانشکده مهندسی‌ صنایع‌استاد
جعفرآبادی آشتیانیشاهینپردیس‌دانشکده‌های‌فنی / دانشکده مهندسی‌ برق‌ و کامپیوتردانشیار
جعفریآزادهپردیس‌دانشکده‌های‌فنی / دانشکده مهندسی‌ مکانیک‌استادیار
جعفری امان آبادیسیدحسنپردیس‌دانشکده‌های‌فنی / دانشکده مهندسی‌ شیمی‌استاد
جلالی فراهانیفرهنگپردیس‌دانشکده‌های‌فنی / دانشکده مهندسی‌ شیمی‌استاد