نمایش ۳۸۱ تا ۳۸۷ مورد از کل ۳۸۷ مورد.
نام خانوادگینامدانشکده/گروهرتبهپست الکترونیکی
وهابیسیدشمس الدینپردیس‌دانشکده‌های‌فنی / دانشکده مهندسی‌ معدن‌استادیار
وهدانیشهرامپردیس‌دانشکده‌های‌فنی / دانشکده مهندسی‌ عمران‌دانشیار
یاوری شهرضامهدیپردیس‌دانشکده‌های‌فنی / دانشکده مهندسی‌ معدن‌مربی
یزدان پناهمحمدجوادپردیس‌دانشکده‌های‌فنی / دانشکده مهندسی‌ برق‌ و کامپیوتراستاد
یزدانیناصرپردیس‌دانشکده‌های‌فنی / دانشکده مهندسی‌ برق‌ و کامپیوتراستاد
یوسفیلیلاپردیس‌دانشکده‌های‌فنی / دانشکده مهندسی‌ برق‌ و کامپیوتراستادیار
یوسفی کماءعقیلپردیس‌دانشکده‌های‌فنی / دانشکده مهندسی‌ مکانیک‌استاد