نمایش ۱۸۱ تا ۲۰۰ مورد از کل ۳۸۷ مورد.
نام خانوادگینامدانشکده/گروهرتبهپست الکترونیکی
شعاعیامیدپردیس‌دانشکده‌های‌فنی / دانشکده مهندسی‌ برق‌ و کامپیوتردانشیار
شعبان خواهمحمودپردیس‌دانشکده‌های‌فنی / دانشکده علوم مهندسیاستادیار
شفائی تنکابنیسیدضیاء الدینپردیس‌دانشکده‌های‌فنی / دانشکده مهندسی‌ معدن‌استاد
شکاری فردعلیپردیس‌دانشکده‌های‌فنی / دانشکده مهندسی‌ شیمی‌استادیار
شکرچی زادهمحمدپردیس‌دانشکده‌های‌فنی / دانشکده مهندسی‌ عمران‌استاد
شکوری گنجویحامدپردیس‌دانشکده‌های‌فنی / دانشکده مهندسی‌ صنایع‌دانشیار
شکوهمندحسینپردیس‌دانشکده‌های‌فنی / دانشکده مهندسی‌ مکانیک‌استاد
شیبانیسعیدپردیس‌دانشکده‌های‌فنی / دانشکده مهندسی‌ متالورژی‌ و مواداستادیار
شیخائیصمدپردیس‌دانشکده‌های‌فنی / دانشکده مهندسی‌ برق‌ و کامپیوتراستادیار
صادق عمل نیکمحسنپردیس‌دانشکده‌های‌فنی / دانشکده مهندسی‌ صنایع‌استاد
صادقیعلیرضاپردیس‌دانشکده‌های‌فنی / دانشکده مهندسی‌ مکانیک‌استادیار
صادقیکیوانپردیس‌دانشکده‌های‌فنی / دانشکده مهندسی‌ مکانیک‌استاد
صادقیمحمدامینپردیس‌دانشکده‌های‌فنی / دانشکده مهندسی‌ برق‌ و کامپیوتراستادیار
صارمیمحسنپردیس‌دانشکده‌های‌فنی / دانشکده مهندسی‌ متالورژی‌ و مواداستاد
صالح کلیبرصدفپردیس‌دانشکده‌های‌فنی / دانشکده مهندسی‌ برق‌ و کامپیوتراستادیار
صالحیزینبپردیس‌دانشکده‌های‌فنی / دانشکده مهندسی‌ شیمی‌استادیار
صالحی دزفولیعبدالرحیمپردیس‌دانشکده‌های‌فنی / دانشکده علوم مهندسیمربی
صباغیانمریمپردیس‌دانشکده‌های‌فنی / دانشکده مهندسی‌ برق‌ و کامپیوتراستادیار
صدایی سولابهنامپردیس‌دانشکده‌های‌فنی / دانشکده مهندسی‌ شیمی‌استادیار
صدرافسانهپردیس‌دانشکده‌های‌فنی / دانشکده مهندسی‌ شیمی‌مربی