قطبهای علمی دانشگاه تهران


واحدهای آموزشی و تحقیقاتی > قطبهای علمی دانشگاه تهران > قطبهای علمی دانشگاه تهران

لینک های مرتبط با این بخش
 قطب علمی مواد با کارائی بالا دانشکده مهندسی مواد و متالورژی
 قطب علمی فناوری معماری
 ارزیابی و بهسازی شبکه های آبیاری
 اصلاح و بیوتکنولوژی پایه های درختان
 قطب علمی به نژادی، به زراعی و فناوری پس از برداشت گردو
 کنترل و پردازش هوشمند
 مدیریت پایدار حوزه های آبخیز
 مدیریت کاربردی گونه های طبیعی تند رشد
 مهندسی نقشه برداری و مقابله با سوانح طبیعی
 قطب مهندسی و مدیریت زیرساختهای عمرانی
 نفت و گاز
 قطب علمی کنترل بیولوژیک آفات و بیماریهای گیاهی
 قطب علمی مطالعات محیط طبیعی
 قطب علمی مطالعات و برنامه ریزی روستایی
 قطب علمی شهرسازی و توسعه شهری پایدار
 قطب علمی بیوترمودینامیک
 دبیرخانه پیشبرد علم و فناوری در جهان اسلام
 قطب علمی تبارزائی موجودات زنده ایران
 قطب علمی بهبود کیفیت و کمیت لاشه در گوسفندان بومی پردسی کشاورزی و منابع طبیعی
 
 
  تمامی حقوق این سایت متعلق به دانشگاه تهران است
1393 ، دانشگاه تهران، تهران، ایران