تقویم

موافقت آموزش عالی با تأسیس پژوهشکده تاریخ علم دانشگاه تهران (۱۳۷۵)

۱۲ آذر ۱۳۹۷


انتصاب سید محمد تدین به ریاست دانشگاه تهران (۱۳۲۰)

۱۳ آذر ۱۳۹۷


دریافت جایزه بین‌المللی اپتیک توسط دکتر محمدتقی توسلی، استاد دانشگاه تهران (۱۳۸۹)

۱۵ آذر ۱۳۹۷


تظاهرات دانشجویان دانشگاه تهران در پی اعتراض ورود نیکسون، رییس‌جمهوری آمریکا- روز دانشجو (۱۳۳۲)

۱۶ آذر ۱۳۹۷


افتتاح بانک سفال ایران با نیم میلیون سفال ارزشمند باستانی در دانشگاه تهران (۱۳۹۵)

۱۷ آذر ۱۳۹۷


ملاقات پروفسور سابین، کاشف واکسن فلج اطفال با رییس دانشگاه تهران (۱۳۴۹)

۱۷ آذر ۱۳۹۷


بازسازی تالار فردوسی دانشگاه تهران (۱۳۹۳)

۱۷ آذر ۱۳۹۷


سخنرانی کوفی عنان، دبیرکل سازمان ملل متحد در دانشگاه تهران (۱۳۷۶)

۱۹ آذر ۱۳۹۷


ساخت روبات انسان‌نما در دانشگاه تهران (۱۳۸۷)

۲۰ آذر ۱۳۹۷


گشایش پردیس بین‌المللی کیش دانشگاه تهران (۱۳۸۶)

۲۱ آذر ۱۳۹۷


بهره‌برداری از اولین تصفیه‌خانه زیرزمینی بیوراکتور غشایی کشور در دانشگاه تهران (۱۳۹۵)

۲۲ آذر ۱۳۹۷


انتصاب دکتر محمدرضا عارف به ریاست دانشگاه تهران (۱۳۷۳)

۲۳ آذر ۱۳۹۷


تأسیس کوی دانشگاه تهران (۱۳۲۴)

۲۳ آذر ۱۳۹۷


افتتاح نخستین تالار موزه یک زن هنرمند(منیر شاهرودی فرمانفرمایان)، در دانشگاه تهران (۱۳۹۶)

۲۴ آذر ۱۳۹۷


شهادت آیت الله دکتر مفتح و نام‌گذاری "روز وحدت حوزه و دانشگاه "(۱۳۵۸)

۲۷ آذر ۱۳۹۷


گشایش موزه پژوهشی مؤسسه باستان‌شناسی دانشگاه تهران (۱۳۸۳)

۲۹ آذر ۱۳۹۷


عضویت ایران در مرکز بین‌المللی داده‌های پراش پرتو ایکس با پذیرش درخواست دانشگاه تهران (۱۳۹۵)

۳۰ آذر ۱۳۹۷


افتتاح مرکز تحقیقات سم‌شناسی دانشگاه تهران (۱۳۸۴)

۳۰ آذر ۱۳۹۷


انتصاب دکتر حسین فروتن به ریاست دانشگاه تهران (۱۳۶۴)

۰۱ دی ۱۳۹۷


طراحی سر در دانشگاه تهران در سال ۱۳۴۵ به همت کوروش فرزامی، دانشجوی دانشکده هنرهای‌زیبا (۱۳۴۵)

۰۲ دی ۱۳۹۷


افتتاح مؤسسه حقوق‌ عمومی دانشگاه تهران (۱۳۸۵)

۰۴ دی ۱۳۹۷


اعتصاب استادان دانشگاه تهران در مقابل وزارت علوم و آموزش عالی (۱۳۵۷)

۰۵ دی ۱۳۹۷


افتتاح مرکز داده پشتیبان دانشگاه تهران (۱۳۹۶)

۰۶ دی ۱۳۹۷


اعطای دکتری افتخاری و لباس استادی دانشکده حقوق به دکتر «نبش»، رییس‌جمهور چکسلواکی (۱۳۲۲)

۰۷ دی ۱۳۹۷


اعطای دکتری افتخاری دانشگاه تهران به پرفسور هانری کوربن، ایران‌شناس و شیعه‌شناس فرانسوی (۱۳۳۷)

۰۷ دی ۱۳۹۷


بزرگداشت مشروطیت در دانشگاه تهران (۱۳۸۲)

۰۷ دی ۱۳۹۷


تأسیس سازمان پرورش افکار (۱۳۱۷)

۰۸ دی ۱۳۹۷


افتتاح سه آزمایشگاه در دانشکده علوم دانشگاه تهران (۱۳۵۱)

۰۹ دی ۱۳۹۷


گشایش دانشکده کارآفرینی در دانشگاه تهران (۱۳۸۶)

۱۱ دی ۱۳۹۷


استقلال دانشگاه تهران از وزارت فرهنگ وقت (۱۳۲۱)

۱۲ دی ۱۳۹۷