تقویم

۲۳ اردیبهشت

شروع حذف اضطراری خاص دانشجویان مقاطع کارشناسی و دکتری حرفه‌ای دام‍پزشکی نیمسال دوم سال تحصیلی ۹۷-۱۳۹۶

۲۵ اردیبهشت

پایان حذف اضطراری خاص دانشجویان مقاطع کارشناسی و دکتری حرفه‌ای دام‍پزشکی نیمسال دوم سال تحصیلی ۹۷-۱۳۹۶

۲۹ اردیبهشت

شروع ارزشیابی نیمسال دوم سال تحصیلی ۹۷-۱۳۹۶

۱۳ خرداد

پایان ارزشیابی نیمسال دوم سال تحصیلی ۹۷-۱۳۹۶

۲۳ خرداد

پایان کلاس‌های درسی نیمسال دوم سال تحصیلی ۹۷-۱۳۹۶

۲۷ خرداد

شروع امتحانات نیمسال دوم سال تحصیلی ۹۷-۱۳۹۶

۹ تیر

پایان امتحانات نیمسال دوم سال تحصیلی ۹۷-۱۳۹۶