تقویم

۲۳ خرداد

پایان کلاس‌های درسی نیمسال دوم سال تحصیلی ۹۷-۱۳۹۶

۲۷ خرداد

شروع امتحانات نیمسال دوم سال تحصیلی ۹۷-۱۳۹۶

۹ تیر

پایان امتحانات نیمسال دوم سال تحصیلی ۹۷-۱۳۹۶

۳ شهریور

آغاز ثبت‌نام نیمسال اول سال تحصیلی ۹۸-۱۳۹۷

۱۰ شهریور

پایان ثبت‌نام نیمسال اول سال تحصیلی ۹۸-۱۳۹۷

۳۱ شهریور

شروع کلاس‌های درسی نیمسال اول سال تحصیلی ۹۸-۱۳۹۷

۹ مهر

شروع حذف و اضافه نیمسال اول سال تحصیلی ۹۸-۱۳۹۷

۱۱ مهر

پایان حذف و اضافه نیمسال اول سال تحصیلی ۹۸-۱۳۹۷

۱۹ آبان

شروع امتحانات میان‌ترم نیمسال اول سال تحصیلی ۹۸-۱۳۹۷

۳۰ آبان

پایان امتحانات میان‌ترم نیمسال اول سال تحصیلی ۹۸-۱۳۹۷

۱۰ آذر

شروع حذف اضطراری خاص دانشجویان مقاطع کارشناسی و دکتری حرفه‌ای دام‍پزشکی نیمسال اول سال تحصیلی ۹۸-۱۳۹۷

۱۲ آذر

پایان حذف اضطراری خاص دانشجویان مقاطع کارشناسی و دکتری حرفه‌ای دام‍پزشکی نیمسال اول سال تحصیلی ۹۸-۱۳۹۷

۱۷ آذر

شروع ارزشیابی نیمسال اول سال تحصیلی ۹۸-۱۳۹۷

۵ دی

پایان ارزشیابی نیمسال اول سال تحصیلی ۹۸-۱۳۹۷

۱۹ دی

پایان کلاس‌های درسی نیمسال اول سال تحصیلی ۹۸-۱۳۹۷

۲۲ دی

شروع امتحانات نیمسال اول سال تحصیلی ۹۸-۱۳۹۷

۳ بهمن

پایان امتحانات نیمسال اول سال تحصیلی ۹۸-۱۳۹۷

۶ بهمن

آغاز ثبت‌نام نیمسال دوم سال تحصیلی ۹۸-۱۳۹۷

۱۱ بهمن

پایان ثبت‌نام نیمسال دوم سال تحصیلی ۹۸-۱۳۹۷

۱۳ بهمن

شروع کلاس‌های درسی نیمسال دوم سال تحصیلی ۹۸-۱۳۹۷

۲۷ بهمن

شروع حذف و اضافه نیمسال دوم سال تحصیلی ۹۸-۱۳۹۷

۲۹ بهمن

پایان حذف و اضافه نیمسال دوم سال تحصیلی ۹۸-۱۳۹۷

۳۰ بهمن

آخرین مهلت دفاع نیمسال اول سال تحصیلی ۹۸-۱۳۹۷

۱۷ فروردین

شروع امتحانات میان‌ترم نیمسال دوم سال تحصیلی ۹۸-۱۳۹۷

۲۸ فروردین

پایان امتحانات میان‌ترم نیمسال دوم سال تحصیلی ۹۸-۱۳۹۷

۷ اردیبهشت

شروع حذف اضطراری خاص دانشجویان مقاطع کارشناسی و دکتری حرفه‌ای دام‍پزشکی نیمسال دوم سال تحصیلی ۹۸-۱۳۹۷

۹ اردیبهشت

پایان حذف اضطراری خاص دانشجویان مقاطع کارشناسی و دکتری حرفه‌ای دام‍پزشکی نیمسال دوم سال تحصیلی ۹۸-۱۳۹۷

۱۴ اردیبهشت

شروع ارزشیابی نیمسال دوم سال تحصیلی ۹۸-۱۳۹۷

۱ خرداد

پایان ارزشیابی نیمسال دوم سال تحصیلی ۹۸-۱۳۹۷

۲۲ خرداد

پایان کلاس‌های درسی نیمسال دوم سال تحصیلی ۹۸-۱۳۹۷