تقویم آموزشی

۶ شهریور

شروع ثبت‌نام نیمسال اول سال تحصیلی ۹۶-۱۳۹۵

۱۳ شهریور

پایان ثبت‌نام نیمسال اول سال تحصیلی ۹۶-۱۳۹۵

۲۷ شهریور

شروع کلاس‌های درسی نیمسال اول سال تحصیلی ۹۶-۱۳۹۵

۱۰ مهر

شروع حذف و اضافه نیمسال اول سال تحصیلی ۹۶-۱۳۹۵

۱۳ مهر

پایان حذف و اضافه نیمسال اول سال تحصیلی ۹۶-۱۳۹۵

۱۳ آذر

شروع حذف اضطراری(خاص دانشجویان مقاطع کارشناسی و دکتری حرفه‌ای دامپزشکی) نیمسال اول سال تحصیلی ۹۶-۱۳۹۵

۱۵ آذر

پایان حذف اضطراری(خاص دانشجویان مقاطع کارشناسی و دکتری حرفه‌ای دامپزشکی) نیمسال اول سال تحصیلی ۹۶-۱۳۹۵

۲۸ آذر

شروع ارزشیابی نیمسال اول سال تحصیلی ۹۶-۱۳۹۵

۸ دی

پایان ارزشیابی نیمسال اول سال تحصیلی ۹۶-۱۳۹۵

۱۵ دی

پایان کلاس‌های درسی نیمسال اول سال تحصیلی ۹۶-۱۳۹۵

۱۸ دی

شروع امتحانات نیمسال اول سال تحصیلی ۹۶-۱۳۹۵

۲۹ دی

پایان امتحانات نیمسال اول سال تحصیلی ۹۶-۱۳۹۵

۲ بهمن

شروع ثبت‌نام نیمسال دوم سال تحصیلی ۹۶-۱۳۹۵

۷ بهمن

پایان ثبت‌نام نیمسال دوم سال تحصیلی ۹۶-۱۳۹۵

۹ بهمن

شروع کلاس‌های درسی نیمسال دوم سال تحصیلی ۹۶-۱۳۹۵

۲۳ بهمن

شروع حذف و اضافه نیمسال دوم سال تحصیلی ۹۶-۱۳۹۵

۲۶ بهمن

پایان حذف و اضافه نیمسال دوم سال تحصیلی ۹۶-۱۳۹۵

۲ اردیبهشت

شروع حذف اضطراری(خاص دانشجویان مقاطع کارشناسی و دکتری حرفه‌ای دامپزشکی) نیمسال دوم سال تحصیلی ۹۶-۱۳۹۵

۵ اردیبهشت

پایان حذف اضطراری(خاص دانشجویان مقاطع کارشناسی و دکتری حرفه‌ای دامپزشکی) نیمسال دوم سال تحصیلی ۹۶-۱۳۹۵

۱۶ اردیبهشت

شروع ارزشیابی نیمسال دوم سال تحصیلی ۹۶-۱۳۹۵

۲۷ اردیبهشت

پایان ارزشیابی نیمسال دوم سال تحصیلی ۹۶-۱۳۹۵

۱۰ خرداد

پایان کلاس‌های درسی نیمسال دوم سال تحصیلی ۹۶-۱۳۹۵

۲۰ خرداد

شروع امتحانات نیمسال دوم سال تحصیلی ۹۶-۱۳۹۵

۳۱ خرداد

پایان امتحانات نیمسال دوم سال تحصیلی ۹۶-۱۳۹۵

۴ شهریور

آغاز ثبت‌نام نیمسال اول سال تحصیلی ۹۷-۱۳۹۶

۱۱ شهریور

پایان ثبت‌نام نیمسال اول سال تحصیلی ۹۷-۱۳۹۶

۱ مهر

شروع کلاس‌های درسی نیمسال اول سال تحصیلی ۹۷-۱۳۹۶

۱۰ مهر

شروع حذف و اضافه نیمسال اول سال تحصیلی ۹۷-۱۳۹۶

۱۲ مهر

پایان حذف و اضافه نیمسال اول سال تحصیلی ۹۷-۱۳۹۶

۱۱ آذر

شروع ارزشیابی نیمسال اول سال تحصیلی ۹۷-۱۳۹۶