تقویم آموزشی

۱۰ آذر

پایان کنترل نهایی نیمسال اول سال تحصیلی ۹۵-۱۳۹۴

۱۴ آذر

شروع ارزشیابی نیمسال اول سال تحصیلی ۹۵-۱۳۹۴

۲۵ آذر

پایان ارزشیابی نیمسال اول سال تحصیلی ۹۵-۱۳۹۴

۹ دی

پایان کلاس های درسی نیمسال اول سال تحصیلی ۹۵-۱۳۹۴

۱۲ دی

شروع امتحانات نیمسال اول سال تحصیلی ۹۵-۱۳۹۴

۲۶ دی

شروع ثبت‌نام نیمسال دوم سال تحصیلی ۹۵-۱۳۹۴

۲۹ دی

پایان امتحانات نیمسال اول سال تحصیلی ۹۵-۱۳۹۴

۶ بهمن

پایان ثبت نام نیمسال دوم سال تحصیلی ۹۵-۱۳۹۴

۱۰ بهمن

شروع کلاس های نیمسال دوم سال تحصیلی ۹۵-۱۳۹۴

۱۸ بهمن

آغاز حذف و اضافه نیمسال دوم سال تحصیلی ۹۵-۱۳۹۴

۲۱ بهمن

پایان حذف و اضافه نیمسال دوم سال تحصیلی ۹۵-۱۳۹۴

۴ اردیبهشت

آغاز حذف اضطراری(خاص دانشجویان مقاطع غیر تحصیلات تکمیلی) نیمسال دوم سال تحصیلی ۹۵-۱۳۹۴

۶ اردیبهشت

پایان حذف اضطراری(خاص دانشجویان مقاطع غیر تحصیلات تکمیلی) نیمسال دوم سال تحصیلی ۹۵-۱۳۹۴

۱۸ اردیبهشت

آغاز ارزشیابی الکترونیکی کلاسهای درسی نیمسال دوم سال تحصیلی ۹۵-۱۳۹۴

۲۹ اردیبهشت

پایان ارزشیابی الکترونیکی کلاسهای درسی نیمسال دوم سال تحصیلی ۹۵-۱۳۹۴

۱۱ خرداد

پایان کلاسهای درسی نیمسال دوم سال تحصیلی ۹۵-۱۳۹۴

۱۶ خرداد

شروع امتحانات نیمسال دوم سال تحصیلی ۹۵-۱۳۹۴

۲ تیر

پایان امتحانات نیمسال دوم سال تحصیلی ۹۵-۱۳۹۴

۶ شهریور

شروع ثبت‌نام نیمسال اول سال تحصیلی ۹۶-۱۳۹۵

۱۳ شهریور

پایان ثبت‌نام نیمسال اول سال تحصیلی ۹۶-۱۳۹۵

۲۷ شهریور

شروع کلاس‌های درسی نیمسال اول سال تحصیلی ۹۶-۱۳۹۵

۱۰ مهر

شروع حذف و اضافه نیمسال اول سال تحصیلی ۹۶-۱۳۹۵

۱۳ مهر

پایان حذف و اضافه نیمسال اول سال تحصیلی ۹۶-۱۳۹۵

۱۳ آذر

شروع حذف اضطراری(خاص دانشجویان مقاطع کارشناسی و دکتری حرفه‌ای دامپزشکی) نیمسال اول سال تحصیلی ۹۶-۱۳۹۵

۱۵ آذر

پایان حذف اضطراری(خاص دانشجویان مقاطع کارشناسی و دکتری حرفه‌ای دامپزشکی) نیمسال اول سال تحصیلی ۹۶-۱۳۹۵

۲۸ آذر

شروع ارزشیابی نیمسال اول سال تحصیلی ۹۶-۱۳۹۵

۸ دی

پایان ارزشیابی نیمسال اول سال تحصیلی ۹۶-۱۳۹۵

۱۵ دی

پایان کلاس‌های درسی نیمسال اول سال تحصیلی ۹۶-۱۳۹۵

۱۸ دی

شروع امتحانات نیمسال اول سال تحصیلی ۹۶-۱۳۹۵

۲۹ دی

پایان امتحانات نیمسال اول سال تحصیلی ۹۶-۱۳۹۵