تقویم

۲ اردیبهشت

شروع حذف اضطراری(خاص دانشجویان مقاطع کارشناسی و دکتری حرفه‌ای دامپزشکی) نیمسال دوم سال تحصیلی ۹۶-۱۳۹۵

۵ اردیبهشت

پایان حذف اضطراری(خاص دانشجویان مقاطع کارشناسی و دکتری حرفه‌ای دامپزشکی) نیمسال دوم سال تحصیلی ۹۶-۱۳۹۵

۱۶ اردیبهشت

شروع ارزشیابی نیمسال دوم سال تحصیلی ۹۶-۱۳۹۵

۲۷ اردیبهشت

پایان ارزشیابی نیمسال دوم سال تحصیلی ۹۶-۱۳۹۵

۱۰ خرداد

پایان کلاس‌های درسی نیمسال دوم سال تحصیلی ۹۶-۱۳۹۵

۲۰ خرداد

شروع امتحانات نیمسال دوم سال تحصیلی ۹۶-۱۳۹۵

۳۱ خرداد

پایان امتحانات نیمسال دوم سال تحصیلی ۹۶-۱۳۹۵

۴ شهریور

آغاز ثبت‌نام نیمسال اول سال تحصیلی ۹۷-۱۳۹۶

۱۱ شهریور

پایان ثبت‌نام نیمسال اول سال تحصیلی ۹۷-۱۳۹۶

۱ مهر

شروع کلاس‌های درسی نیمسال اول سال تحصیلی ۹۷-۱۳۹۶

۱۰ مهر

شروع حذف و اضافه نیمسال اول سال تحصیلی ۹۷-۱۳۹۶

۱۲ مهر

پایان حذف و اضافه نیمسال اول سال تحصیلی ۹۷-۱۳۹۶

۲۵ آذر

شروع حذف اضطراری خاص دانشجویان مقاطع کارشناسی و دکتری حرفه‌ای دام‍پزشکی نیمسال اول سال تحصیلی ۹۷-۱۳۹۶

۲۷ آذر

پایان حذف اضطراری خاص دانشجویان مقاطع کارشناسی و دکتری حرفه‌ای دام‍پزشکی نیمسال اول سال تحصیلی ۹۷-۱۳۹۶

۲ دی

شروع ارزشیابی نیمسال اول سال تحصیلی ۹۷-۱۳۹۶

۱۳ دی

پایان ارزشیابی نیمسال اول سال تحصیلی ۹۷-۱۳۹۶

۲۰ دی

پایان کلاس‌های درسی نیمسال اول سال تحصیلی ۹۷-۱۳۹۶

۲۳ دی

شروع امتحانات نیمسال اول سال تحصیلی ۹۷-۱۳۹۶

۴ بهمن

پایان امتحانات نیمسال اول سال تحصیلی ۹۷-۱۳۹۶

۷ بهمن

آغاز ثبت‌نام نیمسال دوم سال تحصیلی ۹۷-۱۳۹۶

۱۲ بهمن

پایان ثبت‌نام نیمسال دوم سال تحصیلی ۹۷-۱۳۹۶

۱۴ بهمن

شروع کلاس‌های درسی نیمسال دوم سال تحصیلی ۹۷-۱۳۹۶

۲۳ بهمن

شروع حذف و اضافه نیمسال دوم سال تحصیلی ۹۷-۱۳۹۶

۲۵ بهمن

پایان حذف و اضافه نیمسال دوم سال تحصیلی ۹۷-۱۳۹۶

۲۳ اردیبهشت

شروع حذف اضطراری خاص دانشجویان مقاطع کارشناسی و دکتری حرفه‌ای دام‍پزشکی نیمسال دوم سال تحصیلی ۹۷-۱۳۹۶

۲۵ اردیبهشت

پایان حذف اضطراری خاص دانشجویان مقاطع کارشناسی و دکتری حرفه‌ای دام‍پزشکی نیمسال دوم سال تحصیلی ۹۷-۱۳۹۶

۲۹ اردیبهشت

شروع ارزشیابی نیمسال دوم سال تحصیلی ۹۷-۱۳۹۶

۱۳ خرداد

پایان ارزشیابی نیمسال دوم سال تحصیلی ۹۷-۱۳۹۶

۱۶ خرداد

پایان کلاس‌های درسی نیمسال دوم سال تحصیلی ۹۷-۱۳۹۶

۲۷ خرداد

شروع امتحانات نیمسال دوم سال تحصیلی ۹۷-۱۳۹۶